top of page

Všeobecné smluvní a obchodní podmínky poskytování zdravotní péče

 

MUDr. Libuše Hrdinová

IČO: 03816443

Havlíčkova 5623/34a, 58601 Jihlava

Email: mudr.hrdinova@seznam.cz

(dále jen „poskytovatel“).


1. ÚVOD

Tyto smluvní podmínky (dále také jen „podmínky“) upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem (příjemcem zdravotních služeb).

Pacientem je každá fyzická osoba, které jsou v souladu s těmito smluvními podmínkami poskytovány zdravotní služby. Pacient nebo jeho zákonný zástupce (zákonní zástupci) či opatrovník je osobou s plnou svéprávností.

Termínem „lékař“ se rozumí ošetřující zdravotnický pracovník poskytovatele, a to jak v pozici zubního lékaře, tak i v pozici dentální hygienistky.

Zdravotnickým zařízením se rozumí prostory poskytovatele určené k poskytování zdravotních služeb, nacházející se na adrese Havlíčkova 5623/34a, 58601 Jihlava.

 

Poskytovatel poskytuje pacientovi zdravotnické služby (dále také „léčba“, „péče“, „vyšetření“, „ošetření“) na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů a dále doplňkové nelékařské služby na základě specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a to odbornou způsobilost k výkonu povolání dentální hygienistky zdravotnickým pracovníkem způsobilým k výkonu zdravotnického povolání dle § 17 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

Poskytovatel je povinen vykonávat zdravotnické služby v oboru zubního lékařství na náležité odborné úrovni, odpovídající současnému stavu lékařského poznání, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotního stavu pacienta při zohlednění konkrétních podmínek a objektivních možností a v souladu s platnými předpisy a vnitřními řády poskytovatele.

Poskytovatel vede zdravotnickou dokumentaci pacienta dle platných předpisů a s informacemi obsaženými ve zdravotnické dokumentaci nakládá v souladu se zásadami ochrany osobních údajů a dalšími právními přepisy. Zdravotnická dokumentace je majetkem poskytovatele. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient, jeho zákonní zástupci, jeho opatrovník, zmocněné osoby a osoby, které jsou k tomu oprávněné na základě platného právního předpisu. Pokud se pacient zaregistruje k jinému poskytovateli zdravotnické služby v oboru zubního lékařství, poskytovatel odešle novému poskytovateli, resp. lékaři výpis ze zdravotní dokumentace pouze pokud o to bude požádán.

Poskytovatel je povinen pacienta srozumitelným způsobem informovat v dostatečném rozsahu o jeho zdravotním stavu, o navrhovaném léčebném postupu a jeho změnách a také o důsledcích a možných rizicích spojených s tímto léčebným postupem. Poskytovatel seznámí pacienta se všemi možnými variantami léčebných postupů a s jejich cenovou náročností.

Poskytovatel má právo ukončit poskytování péče a případně i zrušit registraci pacienta tehdy, jestliže pacient přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb.

Pokud se pacient opakovaně (2x či více) bez objektivně závažného důvodu nedostaví na věcně i časově související ošetření, preventivní kontrolu či dentální hygienu, lze mít za to, že přestal poskytovat minimální součinnost nezbytnou pro poskytování zdravotních služeb, a tzv. jej vyřadit z evidence.

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA

Pacient má právo na zdravotnické služby v oboru zubního lékařství na náležité odborné úrovni, odpovídající současnému stavu lékařského poznání, které jsou v souladu s nejlepšími zájmy jeho zdravotního stavu při zohlednění konkrétních podmínek a objektivních možností. Pacientovi náleží i další práva, která mu přiznávají platné právní předpisy (např. zákon č. 372/2011 Sb – zákon o zdravotnických službách).

Nezbytná součinnost - povinnosti pacienta:

 • pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech

 • bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změnách zdravotního stavu, změnách ve svých kontaktních údajích, změnách zdravotní pojišťovny, zániku či změně zdravotního pojištění či změnách čísla pojištěnce

 • při ošetření se řídit pokyny a vnitřním řádem poskytovatele, při lékařském výkonu a kontrole poskytnout nezbytnou součinnost

 • dodržovat sjednané termíny vyšetření, zákroků, preventivních prohlídek a dentální hygieny. V případě závažného důvodu informovat poskytovatele bezodkladně o nutnosti změny sjednaného termínu.

 • dodržovat dohodnutý léčebný postup, v případě nedostatečně zubní hygieny akceptovat preventivní dentální hygienu jako součást léčebného postupu

 • uhradit cenu provedených služeb a prací, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, dle platného ceníku

 

4. POSKYTOVANÉ SLUŽBY, REGISTRACE PACIENTA

Poskytovatel poskytuje lékařské zdravotní služby v plném rozsahu pouze registrovaným pacientům nebo v rámci spolupráce s jiným zubním lékařem. Neregistrovaným pacientům poskytuje pouze dohodnuté výkony a neodkladnou péči.

Služby dentální hygieny jsou poskytovány v plném rozsahu i neregistrovaným pacientům.

Pacient může požádat nejlépe pomocí emailu, v odůvodněných případech osobně či telefonicky, o konzultaci, jejíž obsahem je komplexní vyšetření a zhotovení intraorálního či panoramatického RTG. Následně je nastíněn léčebný plán a předběžná cena plánovaných ošetření. Po jeho odsouhlasení může být provedena registrace pacienta. V případě nezletilých pacientů žádají o registraci jeho zákonní zástupci.

Poskytovatel je oprávněn odmítnout přijetí pacienta do péče v případech stanovených platnými právními předpisy, zejména pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení.

 

5. TERMÍNY OŠETŘENÍ, REZERVACE

Noví i stávající pacienti se k jednotlivým výkonům poskytovatele závazně přihlašují osobně v ordinaci poskytovatele, případně telefonicky nebo emailem na kontaktech uvedených na webových stránkách poskytovatele www.libusehrdinova.cz

Na stejných webových stránkách se lze přihlásit pomocí online objednávkového systému na vybrané výkony především dentální hygieny.

V případě online rezervace si termín vybírá pacient sám z dostupných možných termínů. Při rezervaci termínu on-line je vyžadována úhrada rezervačního poplatku předem a to až do výše ceny služby. Poskytovatel je oprávněn z provozních důvodů změnit nebo zrušit rezervovaný termín ošetření. Pokud již pacient uhradil rezervační poplatek, je poskytovatel povinen nabídnout pacientovi vhodný náhradní termín nebo vrátit celou zaplacenou částku za rezervaci. O změnách rezervovaného termínu poskytovatel informuje pacienta ústně, telefonicky, e-mailem, či prostřednictvím SMS zprávy.

Pokud se pacient na sjednaný termín nemůže dostavit, vyrozumí o tom poskytovatele nejpozději 72 hodin předem a to prokazatelně prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo osobně. Pokud nedojde mezi pacientem a poskytovatelem k dohodě o náhradním termínu, vrátí poskytovatel na žádost uhrazený rezervační poplatek bude zpět na účet pacienta. V případě objektivně závažných důvodů např. náhlé nemoci může pacient změnit či zrušit termín i později. Je nutné ale vždy bezodkladně informovat (emailem, telefonicky, osobně či SMS zprávou) poskytovatele.

Pacient bere na vědomí, že v případě zrušení termínu v době kratší než 72 hodin před rezervovaným termínem bez závažného důvodu (nemoc) či v případě neomluvené absence se rezervační poplatek nevrací.

 

6. OŠETŘENÍ

Pacient se k ošetření dostaví ve stanovený termín, tj. ve stanovený den a čas (dále jen „čas objednání“). Čas objednání je časem, od kdy pacient čeká na ošetření či jiné poskytnutí zdravotní péče a na poskytnutí zdravotní péče v tomto konkrétním čase nevzniká žádný nárok.

V případě vyšetření/ošetření u zubního lékaře pořadí pacientů přijímaných k vyšetření vždy určuje poskytovatel, resp. lékař.

V případě služeb dentální hygienistky probíhá ošetření na základě rezervovaných termínů. Pacient bere na vědomí, že s ohledem na provozní důvody a nepředvídatelné okolnosti během ošetření předchozích pacientů může dojít ze strany poskytovatele ke zpoždění začátku ošetření.

Před samotným ošetřením pacient a jeho případný doprovod/zákonný zástupce vyčkávají v čekárně do doby, než jsou lékařem či pověřeným personálem vyzváni ke vstupu do ordinace lékaře. Pacient je po celou dobu své přítomnosti ve zdravotnickém zařízení povinen se zdržet jakéhokoliv chování, které by mohlo obtěžovat ostatní pacienty či narušovat chod zdravotnického zařízení.

S ohledem na zdravotnický personál poskytovatele a koncentraci nutnou k výkonu ošetření není žádoucí současná přítomnost více osob v ordinaci. V případě ošetření dospělých osob vstupují pacienti do ordinace jednotlivě, v případě nezletilých vždy pouze ošetřované dítě v doprovodu jednoho zákonného zástupce.

Pacient je povinen před ošetřením předložit průkaz zdravotního pojištění vydaný mu zdravotní pojišťovnou, u které je pojištěn, hodlá-li pacient čerpat péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Pokud pacient neprokáže svou totožnost a skutečnost, že má platné veřejné zdravotní pojištění, není poskytovatel povinen zdravotní služby poskytnout. Alternativou je ošetření dle platného ceníku jako neplátci zdravotního pojištění a pacient je povinen za tuto zdravotní službu poskytovateli zaplatit.

Poskytovatel poskytuje pacientovi zdravotní službu pouze s jeho souhlasem, případně se souhlasem jeho zákonného zástupce či opatrovníka.

 

7. ÚHRADA PROVEDENÝCH SLUŽEB, HRAZENÉ SLUŽBY

Poskytovatel má uzavřené smlouvy s níže uvedenými zdravotními pojišťovnami:

 • VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna, 111

 • VoZP – Vojenská zdravotní pojišťovna, 201

 • ZPMVČR – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, 211

 • OZP – Oborová zdravotní pojišťovna, 207

 • ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 205

 • RBP – RBP zdravotní pojišťovna, 213
   

Pojištěncům těchto pojišťoven poskytujeme standardní stomatologickou péči plně nebo částečně hrazenou dle platných právních předpisů.

Pacient tímto bere na vědomí, že poskytovatel nabízí nad rámec standardních výkonů hrazených z veřejného pojištění širokou škálu výkonů které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Pacient je vždy před poskytnutím služby informován o možných variantách péče a jejich cenách. Dále je informován o možných alternativách či alternativách hrazených zdravotních služeb (pokud existují).

Ceník vybraných služeb a prací je k dispozici na webových stránkách poskytovatele www.libusehrdinova.cz (dále jen „webové stránky“) a na vyžádání je pacientovi k dispozici ve zdravotnickém zařízení.

U rozsáhlých rekonstrukčních výkonů připraví lékař pacientovi cenový plán na základě vyšetření, a to před léčebným výkonem. Úhrada ceny probíhá hotově či platební kartou u poskytovatele nebo po domluvě s poskytovatelem na základě vystaveného daňového dokladu bankovním převodem.

U vybraných služeb (především dentální hygieny) probíhá úhrada přímo při online rezervaci pomocí platební brány.

 

8. ORDINAČNÍ A PROVOZNÍ DOBA

Ordinační doba poskytovatele je zveřejněna u vstupu do ordinace (zdravotnického zařízení). Může být zveřejněna i na webových stránkách nebo sociálních sítích.

Akutní a neodkladné ošetření provádí poskytovatel v pracovní dny po domluvě s pacientem (emailem, telefonicky, SMS, osobně)

 

9. MOŽNOST ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, PRÁVO POSKYTOVATELE NA UKONČENÍ LÉČBY

Nejde-li o neodkladnou péči, poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí zdravotní služby pacientovi, který má respirační, herpetické onemocnění rtu nebo ústní sliznice či jiné infekční onemocnění nebo který jeví známky požití alkoholických nápojů či jiných návykových látek.


Poskytovatel má právo ukončit léčbu pacienta z těchto důvodů:
 

 • pacient přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb

 • pacient se neřídí vnitřním řádem poskytovatele či omezuje práva jiných pacientů

 • požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře

 • z dalších zákonných důvodů
   

10. ZÁRUKA, REKLAMACE

Na stomatologické výrobky se vztahuje záruka ve lhůtě 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na dočasné práce, endodontické ošetření, stomatologické výkony povahy služeb (dentální hygiena, bělení, výkony na měkkých tkáních, atd.). Důvody k celkovému nebo částečnému neuznání záruky jsou: nedbalost ve vztahu k ústní hygieně, neuposlechnutí lékařského doporučení, nesprávné používání protézy, neléčená dysfunkce čelistního kloubu, systémové choroby ovlivňující stav orálního zdraví (diabetes, epilepsie, osteoporóza, cytostatická léčba, atd.), zranění v oblasti hlavy a krku s možností poranění zubů nebo čelisti.
 

Stížnost či reklamaci uplatňuje pacient přímo u poskytovatele e-mailem, telefonicky či osobně. Poskytovatel musí věc projednat a v zákonné lhůtě vyřídit.

 

11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tyto smluvní podmínky jsou platné a účinné od 26.06.2024. Text Smluvních podmínek je pacientovi k dispozici na webu www.libusehrdinova.cz nebo fyzicky v ordinaci poskytovatele na žádost pacienta.

 

V Jihlavě dne 29.06.2024

MUDr. Libuše Hrdinová

bottom of page